افتتاح سیستم ثبت شرکت های معدن و مرکز معلومات وزارت معادن و پطرولیم

  • انتشار: ۲ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 27000

سیستم ثبت شرکت های معدن و مرکز معلومات وزارت معادن و پتررولیم با ظرفیت 160 TB با حضور سرپرست وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افتتاح گردید.

انجنیر سید احمد شاه سادات، سرپرست وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: این سیستم یک گام مؤثر در راستای تحقق حکومت الکترونیکی بوده و ما را بسوی دیجتل افغانستان سوق می دهد.

سادات افزود؛ این مرکز به زودی با مرکز ملی معلومات افغانستان وصل می گردد که در کنار آن؛  مرکز دومی ملی معلومات افغانستان در ننگرهار اعمار می گردد و به همین ترتیب مرکز پشتیبان  بعدی را در قزاقستان می سازیم که در حالت اضطرار از آن استفاده بعمل آید.

مرکز معلومات وزارت معادن معلومات مربوط به منابع زیر زمینی افغانستان، مطالعات، قرارداد ها و … ثبت گردیده که با مرکز ملی معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وصل می گردد، برعلاوه سیستم ثبت شرکت های که در سکتور معادن فعالیت می نماید، افتتاح گردید.