اعتدال نامتعادل

  • انتشار: ۹ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 67633

اختلافات در تکت انتخاباتی صلح و اعتدال نشان داد که ائتلاف های بدون برنامه که فقط مبتنی به کسب قدرت وچوکی باشد دوام دار نیست و با اندک نسیمی از هم فرومیپاشد حقیقت امر این است که این ائتلاف از ابتدا نامتجانس ترین بود اتمر مرموز، درونگرا واستخباراتی با سابقه کمونیستی و دیدگاه غریق تباری هیچ همخوانی با عطای برونگرا، مانوردوست و منفعت دوست نداشت و ندارد

بگروند اتمر با توجه به اتهامات وارده غبارآلود است اتهاماتی چون سرکوب جنبش روشنایی و رستاخیز!

اتمر تاسال پار یکی از نزدیکان غنی بود اما در دقایق نود حکومت وحدت ملی استعفا و با چرخشی یکصدو هشتاد درجه به مخالف غنی مبدل شد اینکه وی چرا اینگونه جاده عوض کرد مشخص نیست! ظاهرأ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد چون وی ۴ سال مهمترین مقام امنیتی کشور بود واگر سیاست های غنی را اشتباه فرض کنیم وی نیز در همین اشتباهات به پیمانه غنی شریک است!
گویا کاسه های زیر نیم کاسه است باشد که دیده شود که از این کاسه ها چه بیرون می آید!

علی رضایی