اشرف غنی کمیسیونی را برای بررسی پروژه لین برق توتاپ تشکیل می دهد

  • انتشار: ۲۱ ثور ۱۳۹۵
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 12818

رئیس جمهور برای بازنگری پروژه لین برق توتاپ کمیسیونی را موظف می کند تا انتقال لین برق به افغانستان بیشتر مورد بازرسی قرار گیرد.

در بیانیه غنی آمده است؛ من کمیسیونی ملی را توظیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی و مدنی و تخصصی تعیین شوند تا  با مرور و بررسی همۀ اسناد، اوراق  و اقدامات مربوط به این پروژۀ ملی، دیدگاه کامل و منسجمی را که هم بعد اقتصادی و هم تاثیرات اجتماعی آنرا به بررسی گرفته باشد، و دیدگاه رو به آینده داشته باشد به من و حکومت ارائه کنند، تا در روشنی آن تصامیم در آینده اتخاذ شود.

غنی در ادامه بیانیه اش تاکید می کند که محرومیت زدایی از نقاط مختلف کشور، اصلی است که مورد اجماع دولت و ملت قرار دارد و جایی به تردید در آن باره نیست. تخصیص بودجه و آماده‌گی برای تدوین بودجه انکشافی چهار ساله که فعلا روی آن کار جریان دارد و روی دست گرفتن پروژه‌های مختلف در گوشه و کنار کشور همه حاکی از این اجماع و تعهد است. این گفتگوها، اگر به صورت سازنده به پیش برود، و تحت تاثیر امواج سیاسی قرار نگیرد، فرصتی را مساعد می‌سازد تا بتوانیم به تصویر کاملتری از نیازهای کلان کشور دست پیدا کنیم. همۀ ما می‌دانیم که منابع کشور برای پروژه‌های انکشافی محدود است و ما در همه زمینه‌ها دست باز نداریم، اما با آنهم کاملا تعهد داریم به اینکه رسیدگی به همه مناطق کشور صورت بگیرد.

کابینه افغانستان در یازدهم ثورامسال تصمیم گرفت تا لین انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت معروف به توتاپ از راه سالنگ عبور کند، اما این تصمیم حکومت با اعتراض گسترده سران احزاب، نمایندگان مجلس وفعالین مدنی روبرو شد.