اشرف غنی به دنبال راه سوم و دور زدن پروسه صلح

  • انتشار: ۲۸ دلو ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 78256
اشرف غنی

نشست های رئیس جمهور غنی در مونیخ نشان می دهد که وی به شدت به دنبال راه سوم و دور زدن پروسه صلح است.

او می خواهد جمع بندی تازه ای در قالب نکات زیر ارائه کند.

  • حکومت وی تنها نماینده ارزش های دموکراتیک و آنچه قانون اساسی امریکا و اهداف جنگ با ترور، ارزش های امریکایی می خواند، است. حفظ این حکومت برای قدرت هنجاری امریکا و اعتبار سیاست این کشور لازم است. او در مونیخ به خوبی نشان داد که همین دولت ساخت غرب، غایب اصلی مذاکرات بوده.
  • همانگونه که گسترش دموکراسی، حوزه ایجابی هویت امریکایی است، افراطیت خشونت زا، غیریت هویتی برای امریکا و استراتژی مبارزه با تروریسم شده. بهتر است امریکا دشمن افراطیت بماند و به اعتبار استراتژی بیست ساله خود صدمه نرساند.
  • حکومت افغانستان فشار افکار عمومی امریکا در مورد جنگ افغانستان را می داند. بهتر است امریکا با حفظ دو مقوله فوق و نیز توجه به افکار عمومی خود، میدان جنگ در افغانستان را رها کند، نیروهای امنیتی افغان قادر به پیشبرد جنگ هستند و امریکایی ها تنها یک بسته حمایتی اقتصادی ( هزینه های جنگ و حکومتداری که چیزی حدود ٢٠ میلیارد دالر در سال می شود ) را بپردازند. این هزینه در برابر اهداف درازمدت امریکا و حفظ پرستیژ این کشور برای اجتناب از مذاکره با یک ضد دولت افراطی، ناچیز است.
    این بسته ممکن است منطق قابل اعتمادی داشته باشد اما یک ضعف کلیدی دارد. غنی نتوانسته بسیج عمومی را در داخل برای این استراتژی مهیا کند و بخشی از نیروهای موثر را پشت حرف خود ایستاد کند.
    او متهم به انحصار است و حتی اگر برنامه اش مقبولیتی داشته باشد و ترامپ رفتار عقلانی داشته باشد، امریکایی ها ظرفیت اجرای آن را در اردوی غنی نمی بینند.
سخنی چند درباره نشست کابل

شجاع محسنی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟