کلیدواژه: مفاهیم قرآنی

جزیه چیست؟

معنای جزیه چیست؟ جزیه یک نوع مالیات اسلامى است که در قرآن کریم به آن اشاره شده و نخستین همزمان با نزول آیه ۲۹ سوره توبه هجری دریافت شد.