کلیدواژه: داستانهای قرآنی

مومن آل فرعون که بود؟

مومن آل فرعون کیست ؟ مومن آل فرعون یکی از شخصیت های قرآن و پسر عموی فرعون و همچنین خزانه دار او بود و ایمانش به خدای یکتا را پنهان کرده بود

داستان حضرت یسع در قرآن کریم

داستان زندگی حضرت یسع | حضرت یسع پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل است که نام مبارکش در قرآن ذکر شده است و زندگی پرفراز و نشیبی داشته است.

داستان حضرت صالح در قرآن

داستا حضرت صالح علیه السلام برگرفته از آیات قرآن | داستان شتر و ناقه حضرت صالح | شتر حضرت صالح چگونه کشته شد |معجزات صالح نبی