کلیدواژه: احکام شرعی

منظور از نماز وسطی چیست؟

ماز وسطی یا نماز میانه یکی از عباداتی است که مورد تأکید قرآن قرار گرفته و انجام دادن به موقع آن توصیه شده است.

آیا روزه در ادیان دیگر هم داریم؟

تفاوت روزه در ادیان دیگر از جهت زمان و کیفیت آن است. هرچند جزئیات روزه و کمیت و کیفیت آن متفاوت است اما اصل حکم روزه در دیگر ادیان وجود دارد