سرویس سیاست

ابزار ویرانی

حمله طالبان به بندها/سدها و دیگر تأسیسات زیربنایی، تخریب یا تلاش در جهت تخریب آن‌ها نشان‌ می‌دهد که طالبان ابزار بیگانگان برای ویرانی افغانستان هستند.

من آنم که رستم بود پهلوان!

یکی نیست به این جماعت بی‌غیرت بگوید، اگر حمایت امریکا مشکل را حل می‌کرد در بیست سال گذشته مشکل حل شده بود.

پنج اصلِ نشست رم و پنج پرسش از طالبان

دولت افغانستان از نشست رم و این پنج اصل استقبال نمود. طالبان اما موقفِ خود را در این زمینه روشن نساخته و با سخنان دیپلماتیک سعی در انحراف افکار عمومی دارد.

دشواریهای گذار به دولت گذار

دشواریهای گذار به حکومت گذار جدی است؛ زیرا هرگونه طرحِ حکومت گذار و انتقالی برای طالبان، لزوماً باید از مفهومِ انتخابات تُهی گشته و حاویِ پیشنهادِ قدرتِ بالای ٪۵۰ برای طالبان باشد.