سرویس سیاست

زمان‌شناسی استاد دانش قابل قدر است

به‌نظر من، دانش بسیار وقت‌شناس است و زمان گفتن این حرف حق دقیقاً زمان کنونی است؛ زیرا گفتگوی صلح در قطر جریان دارد که قطعاً روی نوع نظام آینده نیز بحث صورت خواهد گرفت.