سرویس سیاست

افغانستان

چالش‌های سختی که همسایگان با آن گرفتار خواهند شد

روسیه، ایران و چین در مسائل افغانستان در پیچ خطرناکی سوق داده شده اند. این کشورها با حمایت از طالبان که فکر میکردند، نیروی مخالف داعش هست، در حقیقت در دامی که غربیان و عربها برای این کشورها گسترده بودند، با پای خود افتاده اند.

دیپلمات هدفمند و عملگرا اما متعصب و قومگرا !

او یک پشتون غلجایى و متعصبى است که در دستگاه دولتى ایالات متحده امریکا رخنه و نفوذ قابل ملاحظه اى دارد، و دو هدف عمده: منافع امریکا را در سطح خارجى و مصالح تیره غلجایى قوم پشتون را در مقیاس داخلى دنبال میکند.