سرویس سیاست

گفتمان عدالتخواهانه را به امتیاز گیری درون سازمانی تقلیل ندهیم

اکنون وقت آن است که مهدی مجاهد نسبت خود را با طالبان روشن کند و اگر چنین نشود، حتی اگر مدافعین بلخاب پیروز هم شوند، تاریخ، این جنگ را در خود ثبت نخواهد کرد. چون درگیری بر سر کسب امتیازهای درون گروهی، ارزش ثبت در تاریخ را ندارند.

اگر مولوی مهدی بخواهد افکار عمومی را با خود همراه کند و احیانا پشتیبانی جبهه مقاومت را هم در کنار خود احساس کند دقیقا در همین مقطع مهم، باید تکلیف خودش را با طالب مشخص کند.

خوش خدمتی فاروق وردک؛ وزیر دولت در امور پارلمانی حکومت غنی کشته‌های طالبان را «شهید» خواند

غلام فاروق وردک، وزیر معارف در زمان حکومت حامد کرزی و وزیر دولت در امور پارلمانی در حکومت محمد اشرف غنی که به تازگی به دعوت طالبان به کابل برگشته، اعضای نیروهای طالبان که در سال‌های گذشته در جریان جنگ کشته شده‌اند، را «شهید» خوانده و برای‌شان دعا کرده است.

بلخاب و راه پیش رو

فهم این مطلب که نزاع مولوی مهدی با اداره کابل بر سر منافع است یا او، حقیقتا از طالب بریده، نیازمند گذشت زمان است و به نظر من هنوز نمیشود در این رابطه به صورت قاطع سخن گفت.

طالبان

این همه تناقض!

با خود فکر کن که در یک مسجد در کابل نماز ادا می کنی، حمله انتحاری میشود و تو در بین جسد های افتیده از نماز گذاران زنده میمانی و کمی هوش ات کار میکند و میبینی که تروریست های دیگر بعد از انفجار مسلح داخل میشود …