سرویس سیاست

پیام نشست اسلو!

باتجربه سقوط جمهوریت و برگزاری چنین نشست هایی باید استراتژی و اصول سیاست جهانی برای ما روشن شده باشد، و ما به این درک و فهم رسیده باشیم تا زمانی که خود ما “کسی” و “قدرت”ی نشویم، عدالت و حقوق بشر هم به زیان قربانیان و به سود قاتلان داوری خواهد کرد.

افغانستان

راه نجات افغانستان

لازم است همه اقوام و نیروهای طرفدار یک افغانستان قابل زیست فارغ از خشونت و جنایت بشری تمام تلاش های مداوم خود را برای تدوین قانون اساسی و انتخابات منسجم کنند. یقینا کسانی که سیاست تعامل با طالبان و پذیرش آن گروه به عنوان حاکمان آینده کشور را در پیش گرفته اند فقط به نسل حاضر و فردای این سرزمین جفای نابخشودنی می کنند.

شکست هیبت طالبان/ دوری از قهرمان‌سازی

اکنون هیمنه و ابهت این گروه که روزگاری جوی خون در افغانستان جاری کرده بود، شکسته شده است. اکنون جریانی از عدالت‌خواهی در داخل و خارج افغانستان شکل گرفته که این گروه در برابر آن احساس عجر، ناتوانی و درماندگی می‌کند.

طالبان

رژیم طالبان در یک قدمی به رسمیت شناخته شدن است ؟

در عرف مناسبات بین المللی ، به رسمیت شناختن نظام سیاسی یک کشور از سوی کشور های دیگر جهان، عمل حقوقی اختیاری است که اگر کشور ویا کشور های منافع خودرا در به رسمیت شناختن آن رژیم بدانند، مانعی در حقوق بین الملل برای جلو گیری از آن وجود ندارد .