سرویس امنیت و حوادث

در باب حمله اخیر بر کارمندان برشنا

نمیخواهم باور کنم اما برخی نوشته اند، پشت سر بی برقی های کابل و کشتن کارمندان بخش ترمیم برشنا در منطقه ای که پایه های ولتاژ بلند تخریب شده، جنگ اقتصادی و نیروهای غیر طالب مشغول هستند و با توجه به ارزان شدن تیل، تیشه به ریشه برشنا می زنند.

دستاورد پر هشدار!

امنیت ملی اعلام کرده که دو شب پیش یک گروه مشترک، متشکل از شبکه حقانی و یک کتیبه داعش را در کابل از بین برده است. گفته شده که همین گروه مشترک سه رویداد ( حمله بر مصلی شهید مزاری، کشتار عبادتگاه سیک ها و حمله راکتی بر مراسم تحلیف ریاست جمهوری ) را برنامه ریزی و هدایت کرده بودند.