سرویس اقتصاد

نگاهی به بانک‌داری نوین در افغانستان

موج جدید کاهش ارزش پول افغانستان که از سه ماه پیش شروع شد، امروز در یک حرکت بی‌سابقه در ۲۰ سال گذشته، هر دالر آمریکایی به حدود ۱۱۰ افغانی رسید. این در حالی است که نزدیک به دو دهه پیش، وقتی پول‌های جدید وارد بازار افغانستان شد، هر دالر، ۴۷ افغانی بود.

اقتصاد سیاسی طالبان

بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان، ناشی از اقتصاد سیاسی این گروه و نیز نگاه ایدئولوژیک و مذهبی رهبران آن به اقتصاد است.