سرویس اقتصاد

سیپیک – اتصال منطقوی

دهلیز اقتصادی چین و پاکستان ( سیپیک) نه تنها به چین و پاکستان منفعت میرساند، بلکه بر کشور های ایران، افغانستان، هندوستان، جمهوریت های آسیای مرکزی و در کل کشورهای منطقه تاثیرات مثبتی خواهد داشت.