سرویس اجتماعی

کرونا و ایست قلبیِ بازار

با افزایش ویروس کرونا در شهرها، شمار مصرف‌کنندگان، به ویژه کسانی که بیشترین وقت خود را صرف گشت و گذار در بازار و خریدهای بی‌رویه می‌کنند، به شکل چشم‌گیری کاهش یافته است. نظام سرمایه‌داری بازار را قلب تپنده‌ی اجتماع می‌داند، ولی بازار در این روزها دچار «ایست قلبی» شده است.

کرامت انسانی، ضامن تامین حقوق افراد

ما زمانی به همه “حقوق انسانی” دست خواهیم یافت و یا به آن نزدیک خواهیم شد، که کم ازکم خواست و اراده سیاسی و اجتماعی ما “کرامت انسانی” و “رفع تبعیض” و “عدالت” را، بر معیارهای “قبیله ای” و “خونی” ترجیح دهد، و دگرگونی اساسی در ساختاری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بر محوریت “کرامت انسانی” تحقق یابد.