سرویس دیدگاه

افغانستان همین الان هم تجریه است

افغانستان حتی اگر تجزیه هم شود، به جایی بر نمی‌خورد. مگر الآن تجزیه نیست؟ بروید مناطق افغان‌نشین را با سایر مناطق مقایسه کنید. امکانات و بودجه‌های شان را از نزدیک ببینید.

روش متفاوت گاندی و رهبران کنونی هند

رفتار اخیر با اقلیت دوصد میلیونی مسلمان در هند، نام و اعتبار این کشور بزرگ را به شدت لطمه می‌زند. نام هند با نام گاندی بزرگ همزاد است که برای پرهیز از خشونت بین مسلمانان ‌و هندوها روزه می‌گرفت.

چرا این‌بار از هند حمایت نمی‌کنیم؟

اکنون در هند، تراژدی انسانی در حال وقوع است. با این که نقش مخرب پاکستان را نباید در متشنج کردن اوضاع شبه‌قاره نادیده گرفت اما این‌بار هندوهای افراطی در سایه سیاست‌های مودی نخست‌وزیر هند، در حال خلق فاجعه انسانی هستند.

خلایق، هرچه لایق!

جامعه ای که نسبت به سرنوشت خود آگاهی و حساسیت نداشته باشد، از خود ارادیت محروم باشد، رهبران آن فاقد آرمان اجتماعی و انسانی باشند و در یک دایره مافیایی فقط به بدست آوردن امتیازهای سیاسی و پرکردن حساب‌های بانکی شان فکر کنند،سرنوشتی بهتر از این لایق آن نخواهد بود.