اخبار مهم

خیر ژاپنی که در افغانستان کشته شد

چرا ما باید شرمنده باشیم؟!

ما در یک مورد باید شرمنده باشیم و آن اینکه فریب بزرگ دنیای غرب در مبارزه با تروریزم را خوردیم، و سکان مبارزه با تروریست ها را به دست کسانی دادیم که اکنون میخواهند همین تروریست ها بر ما حاکم کنند.