اخبار مهم

قابل توجه بعضی ها

در شرایط فعلی که حاکمیت فعلی نمی تواند از آن ظلم قبلی سر مردم بیاورد اما ماهرانه دست به کشتار جمعی میزند از مسجد امام زمان و موعود تا دهمزنگ و غیره…در این اواخر هم با دو کیلو گندم مردم را تحقیر و توهین کردند.

کووید ۱۹ و سیاست

پوپولیزم یا عوام فریبی برخی زمامداران، چه در نظام های دموکراتیک، چه در نظامهای اتوریتر، همیشه وجود داشته. ویژگی عمده و اساسی این شیوه حکومت داری روی دروغ و فریبکاری، پرده پوشی واقعیت با شعار های ساده و عوام پسند استوار است

جامعه مهدوی

جامعه مهدوی جامعه سالم و عاری از هرنوع بیعدالتی خواهد بود. جامعه ای که بین فقیر و غنی، سیاه و سفید، حاکم و محکوم هیچ فرقی وجود نخواهد داشت و مهدی نیز در قلب مردم حکومت خواهد کرد نه بر جسم مردم.

شبکه های اجتماعی و سیاست مداران

سرمایه سیاست مدار اراده مردم است ‌‌و اگر کسی این مسلک را بلد نیست یا حوصله کنار آمدن با خوب و بد آن را ندارد، به جای عصبانی شدن بر مردم، مسلک دیگر گزیند و‌سودش را بگیرد.