اخبار مهم

افغانستان

توافق رهبران جهادی با طالبان؛ گمانه یا واقعیت؟!

در غرب کشور و شهر هرات، تنها رهبر جهادی که در برابر طالبان ایستاده و با این گروه شورشی مبارزه می‌کند اسماعیل‌خان است. در دیگر نقاط کشور اما غیبت رهبران جهادی در صف نبرد و جبهه‌ی جنگ علیه طالبان، بسیار پرسش‌برانگیز است.

طالبان از انحصار “خدا” تا انحصار “قدرت”

پیش از این گمان بر این بود که طالبان فقط دارای روحیه تمامیت خواهی سیاسی استند؛ اما در اظهار نظر اخیر سخنگوی آنان آشکارشده است که انان “خدا” را نیز در انحصار خود می دانند.

طالبان

طالبان، از مزدوری تا بی‌شعوری

طالبان پدیده متفاوتی هستند، آنان در ریشه و بنیاد خود مزدورند و آنهم مزدوران بی‌شعوری که نه سود و زیان خود را می‌دانند نه سود و زیان مردم را.

شعار «الله‌اکبر» تیری بر قلب مشروعیت طالبانی

در این شب و روز شاهد شنیدن فریاد الله‌اکبر از سوی دو جبهه‌ی متخاصم هستیم: در یک‌طرف فریاد الله‌اکبر از سوی صفِ مردم غیرنظامی به گوش می‌رسد و در صف مقابل، طالبان با گفتن الله‌اکبر به کشتار و ویرانی و تخریب ادامه می‌دهند.

افغانستان

مدنی و زدنی

بنابراین برای پیروزی کامل، باید حرکت‌های مدنی و زدنی را با هم آمیخت که با مدنی‌اش جهان و با زدنی‌اش طالبان بیدار شود.