سرویس اجتماعی

چهارچوب طراحی شهر کابل تصویب شد

در جلسه شورای عالی توسعه شهری در ارگ، بروی چهارچوب طراحی شهر کابل و برنامه ریزی بروی توزیع جایداد هایی برای توسعه سرک های شهید مزاری و عرفانی بحث صورت گرفت.

یمن خطرناک ترین کشور برای کودکان است

به گزارش دویچه‌وله، صندوق کودکان ملل متحد”یونیسف” تایید کرد ده‌ها کودک این هفته در زمان حمله هوایی نیروهای تحت امر عربستان به یک بس در یمن کشته شدند.