سرویس اجتماعی

فرمانده گارنیزیون کابل: تروریست ها به دلیل استفاده از تاکتیک های مخلتف به هدف خود می رسند

افضل امان فرمانده گارنیزیون کابل می گوید که تروریست ها در میدان جنگ شکست خورده اند و برای حملات به شهرها برگشته اند. او می گوید که تروریست ها از عملیات تاکتیکی پیشرفته استفاده می کنند و به همین دلیل به هدف خود می رسند.