کلیدواژه: مشاهیر جهان

پوریای ولی کیست؟

پوریای ولی کیست؟ داستان زندگی پوریای ولی به ورایت تاریخ | داستان کشتی گیر هندی و دعای مادرش و از خودگذشتگی پوریا برای پیروزی آن

بهرام چوبین کیست؟

هر کشوری در برگه‌های تاریخ خود افراد و شخصیت‌هایی مانند بهرام چوبین دارد که به نوعی برای وطن خود افتخار آفریده‌اند و هویت ساز شده‌اند