کلیدواژه: فرهنگ دینی

دنیای پس از مرگ

جهان پس از مرگ

افرادی که تجربه ای نزدیک به مرگ را پشت سر گذاشته اند در بعد فردی دو حقیقت « واقعی بودن تجربیات و حقیقت پس از مرگ» را ثابت شده می بینند.

ملکوت اعلی و ملکوت اسفل

ملکوت اعلی و ملکوت اسفل

عالم هستی به چهار طبقه و مرتبه تقسیم می شود که عالم ملکوت یکی از آنها می باشد؛ در عالم ملکوت حرکت، زمان و تغییر معنایی ندارد. عالم ملکوت را «عالم غیب، عالم نفس و عالم مجردات» نیز می خوانند

باغ فدک چگونه غصب شد؟

داستان باغ فدک | ماجرای بخشش فدک توسط پیامبر به حضرت زهرا | داستان غصب فدک | قیمت و ارزش باغ فدک | موقعیت جغرافیایی فدک |