کلیدواژه: جهان

معنی کاکا سیاه چیست؟

معنی کاکا سیاه چیست؟ کاکا سیاه کلمه‌ی منفوری نزد سیاه پوستان و تمام انسان‌هایی‌ست که به برابری و برادری انسان‌ها توجه دارند.

از لباس محلی افغانستان چه میدانید؟

لباس محلی افغانستان مانند هر جای دیگر نشانۀ هویت ملی و از مصادیق بارز قومی در این کشور می‌باشد. اطلاعات جالب و شنیدنی از لباس محلی افغانستان