کلیدواژه: جانورشناسی

آخوندک چیست؟

آخوندک چیست | تولید مثل حشره آخوندک | تغذیه و خوراک حشره آخوندک | مقاله و تحقیق درباره آخوندک | درمان نیش و گزش آخوندک | چرا آخوندک جفتش را میکشد

آفتاب پرست چیست؟

آفتاب پرست چیست | دلیل تغیر رنگ | تولید و پرورش در خانه | آفتاب پرست یکی از خزندگان عجیب است که می تواند رنگ خود را در لحظه تغییر دهد