کلیدواژه: اطلاعات حقوقی

راههای وصول سفته

راههای وصول سفته

اگر مبلغ سفته پرداخت شد که مشکلی نیست ولی در غیر این صورت دارنده سفته باید ظرف مدت ده روز از تاریخ سر رسید ، سفته را واخواست کند.