کلیدواژه: اطلاعات حقوقی

افراز و تقسیم مال مشاع

افراز و تقسیم مال مشاع

ملک مشاع بر اساس قانون به گونه ای ست که هر یک از مالکین در بخش های مختلف آن سهم خود را دارد. بنابراین تقسیم یک ملک مشاع کار ساده ای نیست.

قانون حمایت از خانواده

قانون حمایت از خانواده

بدیهی است که توجه به خانواده به دلیل کارکردها و عملکردهای اساسی و ضروری خانواده و پیامدها و اثرگذاری مستقیم آن بر سایر ارکان جامعه می باشد.

راههای وصول سفته

راههای وصول سفته

اگر مبلغ سفته پرداخت شد که مشکلی نیست ولی در غیر این صورت دارنده سفته باید ظرف مدت ده روز از تاریخ سر رسید ، سفته را واخواست کند.