سرویس پارلمان

مادر بی‌عدالتی

برخی، نرندرسنگ خالصه را گزینه شایسته برای ریاست پارلمان دانسته‌اند. جدا از این‌که این خواسته چقدر قابلیت برای تحقق دارد؛ ولی صرف این در خواست، نوید دهنده فردای روشن برای تحقق جامعه عاری از تعصب است…

رئیس مجلس: حضور داعش در افغانستان باعث دردسر کشورهای همسایه میشود

آقای ابراهیمی در ادامه ایران و افغانستان را دو کشور همسایه و مسلمان دانست و افزود: ایران در شرایط سخت به افغانستان کمک کرد و در کنار ملت ما قرار گرفت ما نیز همکاری متقابل را صورت می دهیم و هرچه سریع تر موضوع بحران آب و نحوه همکاری های بانکی را پیگیری می کنیم.