سرویس ورزشی

قهرمان آدم خودساخته ای بود

قهرمان آدم خودساخته ای بود. پهلوان نه تنها در سطح قومی بلکه در سطح ملی، هویت بخش و غرور آفرین شد. اسم و شهرتش تابع زحمت و خودساختگی اش بود.