سرویس دین و اندیشه

اسلام و نوروز!

ادیان و اسلام آمده‌اند تا زندگی آدمیان را بر مدارِ توحید و ایمان و اخلاق و معنویت قرار دهند. آن دسته از آداب و سنت‌های پیشین که در تضاد و ستیز با این هدف و آرمان قرار داشتند، از جانب اسلام، منسوخ و ممنوع گردیدند و آن دسته از سنت‌های پیشین که به پیشبرد هدف مذکور کمک می‌کردند، مورد تأیید و تشویق قرار گرفتند.

به دنبال عدالت باشیم یا مصلحت؟؟؟

تقابل مصلحت و عدالت، چالشی ترین مسأله انسان‌ معاصر نیز هست و در افغانستان نیز اکنون بیش از آنکه استبداد، مانعی برای رسیدن به عدالت باشد، مصلحت اندیشان، مانع تحقق عدالت اند.

در آرزوی عدالت

سهم مشارکت ملت‌هایی که زندگی آزادتر و عادلانه تر دارند، در پذیرش امام مهدی بالاتر از آن جوامعی است که در جمود فکری و مسخ عقلانی به سر می‌برند‌.

شریعت بدون معیشت، افیون است

یکی از آفت های دین ورزی و شریعت گرایی، بیهوده دانستن دنیا، ستیزگی با زندگی و چشم پوشی از واقعیت های زندگی و نیازمندی بشر برای زیستن است.

قندهار و روحانیت شیعی

پس از درگذشت آیت‌الله محسنی، بیش‌ازپیش توجهات به جامعه روحانیت شیعی قندهار جلب شد و لزوماً این سؤال به وجود آمد که چگونه از اجتماع نیمه بسته قندهار، روحانیانی مثل آیت‌الله محسنی برخاستند؟ البته این سؤال زمانی محلی از اعراب دارد که روحانیت شیعی قندهار را پدیده نوظهور در این سرزمین بدانیم درحالی‌که قندهار از قرن دوم هجری مأمن روحانیت شیعی بوده است.