سرویس فناوری اطلاعات

ميزان تشعشع گوشي موبایل من چقدر است؟

پیرامون ما پر شده از امواجی که نامرئی اند و با حضورشان دیده می شوند. امواج رادیویی در فرکانس های مختلف در فضا پخش شده و بخش از انرژی خود را به مواد پیرامون منتقل می کنند.