سرویس فناوری اطلاعات

شبکه های اجتماعی و سیاست مداران

سرمایه سیاست مدار اراده مردم است ‌‌و اگر کسی این مسلک را بلد نیست یا حوصله کنار آمدن با خوب و بد آن را ندارد، به جای عصبانی شدن بر مردم، مسلک دیگر گزیند و‌سودش را بگیرد.

بهای اینترنت کاهش می یابد

مسئولین جدید وزارت مخابرات در دیدار با نمایندگان شرکت های خصوصی مخابراتی خواستار کاهش بهای اینترنت و افزایش کیفیت آن شدند.