سرویس سیاست

افغانستان همین الان هم تجریه است

افغانستان حتی اگر تجزیه هم شود، به جایی بر نمی‌خورد. مگر الآن تجزیه نیست؟ بروید مناطق افغان‌نشین را با سایر مناطق مقایسه کنید. امکانات و بودجه‌های شان را از نزدیک ببینید.