سرویس سیاست

امرالله صالح

امرالله صالح در دهنه چاه؟

امرالله صالح درست نقطه مقابل استاد سرور دانش است. به همان اندازه که آقای دانش معتدل و میانه رو است، امرالله صالح اتوریتر است.