سرویس سیاست

اشرف غنی

افغانستان کشور بدون دولت!

امروز اشرف غنی در نشست هیأت عالی رتبه که با مشارکت سازمان ملل و کشورهای کمک کننده افغانستان برگزار شد، خبری را برای اولین بار به مردم افغانستان و جهان اعلان کرد که از تصور همه دور بود. او گفت : ” دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد.”

طالبان و منطق قدرت

راز و رمزی این که در معادلات سیاسی ما هیچ حساب نمی شویم نداشتن قدرت خشونت است. اعداد قوه نکردیم و حال کسی ما را به هیچ نمی خرد.( و اعدوا لهم. ما استطعتم من قوه).