سرویس سیاست

آمریکا طالبان

تکثیرِ اقتدار!

به نظر می رسد گروه طالبان به همت تلاش های زلمی خلیلزاد، از یک گروه تروریستی ـ شورشی به یک “امارت اسلامی” وجهه ی استراتژیک پیدا کرده و پرچم این گروه در تمام منطقه در اهتزاز درآمده است و دفترهای سیاسی اش در سراسر خاورمیانه، ابتکارات سیاسی ـ دپلماتیک را رهبری می کند.