سرویس سیاست

افغان هایی فدائی آمریکا!

رهایی پنج هزار زندانی طالب فیصله ارباب بزرگ بود وغنی وکرزی ملزم به انجام آن، برگزاری لوی جرگه برای رفع موانع صلح خدعه دیگری بود برای فریفتن خلق!