سرویس سیاست

تاثیرات صلح افغانستان بر منافع ژئوپلیتیک پاکستان

توافق نامه صلح امریکا و طالبان، وضعیت متفاوتی را برای بازیگران مختلف داخلی و خارجی منازعه افغانستان ایجاد کرده است. در این میان مهم ترین پرسش این است که توافق صلح دوحه، چه تاثیری بر منافع ژئوپلیتیک پاکستان خواهد داشت؟