سرویس سیاست

تاملی بر دو رخداد تلخ!

آیا احساس نمی کنیم که دست های دارند تلاش می کنند تا رابطه دو دولت را خدشه دار کنند و مناسبت دو ملت بزرگ مسلمان افغانستان و مسلمان ایران را مخدوش سازند؟

بی‌لیاقت

بزرگ‌ترین آرزوی زمامداران و سیاسیونِ جهان سوم، پناه بردن به بهشتِ شدّاد غرب در دوران بازنشستگی است. یک انسانِ غربی با مشاهدۀ آنان، در دل و ضمیر خود خواهد گفت: اگر تو لیاقت می‌داشتی، کشوری می‌ساختی که حداقل خودت می‌توانستی در آن زندگی کنی!