سرویس سیاست

افغانستان نفرین شده

میدانم که رتبه مارشالی برای دوستم یک اقناع و رضایت شخصی است ولی برای مملکت و برای مردم چه سودی خواهد داشت.