سرویس سیاست

دولت “بی آب” (بی آبرو)

رییس جمهور، باری شعار داده بود که “آب ما آبروی ماست”. آبهای زیرزمینی شهر کابل که “جرعه های حیات” مردم است، روز به روز در حال خشکیدن است.