سرویس بین الملل

طعنه کلینتون به ترامپ

«هیلاری کلینتون» نامزد دموکراتها و رقیب اصلی ترامپ در انتخابات گذشته آمریکا با توجه به صدرنشینی آمریکا در فهرست کشور‌های درگیر با کرونا، شعار انتخاباتی ترامپ را یادآوری کرد.