سرویس بین الملل

اثرات جنگ اوکراین بر نظم جهانی

جنگ اوکراین و روسیه از راه دیپلوماتیک و مذاکره حل نخواهد شد زیرا اختلافات انقدر عمیق است که ممکن نیست راه رسیدن به صلح از طریق میز مذاکره میسر گردد.