سرویس امنیت و حوادث

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

انفجار دیروز باید با انتقال مواد منفجره به داخل مسجد در حجم زیاد ودر فرصت مناسب انجام شده باشد. اگر این گونه باشد دیگر کار داعش نیست و نوع انفجار بیشتر شبیه انفجارهای است که در سالهای گذشته شبکه حقانی در کابل و برخی مناطق دیگر انجام داده است.

آیا سلسله‌ی انفجار ها باز هم به سکوت و بی‌اعتنایی برگزار خواهد شد؟

اگر نظام جدید عوامل انفجار ها و انتحار ها را شناسایی و مجازات نکنند ، به یقین که این انفجار ها و انتحار ها، همچون دوره نظام دموکراسی جعلی ، یا کار خودشان است و یا با تروریست ها همدل و همراه و دارای هدف مشترک و منافع مشترک هستند .