سرویس امنیت و حوادث

آیا سلسله‌ی انفجار ها باز هم به سکوت و بی‌اعتنایی برگزار خواهد شد؟

اگر نظام جدید عوامل انفجار ها و انتحار ها را شناسایی و مجازات نکنند ، به یقین که این انفجار ها و انتحار ها، همچون دوره نظام دموکراسی جعلی ، یا کار خودشان است و یا با تروریست ها همدل و همراه و دارای هدف مشترک و منافع مشترک هستند .