سرویس امنیت و حوادث

آمار تلفات ۲۰ سال جنگ در افغانستان به گزارش «سیگار»

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) آمار تلفات جنگ افغانستان در ۲۰ سال گذشته را منتشر کرد که نشان می‌دهد در این مدت ۱۱۴ هزار نظامی و غیرنظامی افغان کشته شده‌اند. طبق این آمار، در دهه اخیر حدود ۱۶۰۰ امریکایی کشته شده‌اند.

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

انفجار دیروز باید با انتقال مواد منفجره به داخل مسجد در حجم زیاد ودر فرصت مناسب انجام شده باشد. اگر این گونه باشد دیگر کار داعش نیست و نوع انفجار بیشتر شبیه انفجارهای است که در سالهای گذشته شبکه حقانی در کابل و برخی مناطق دیگر انجام داده است.