سرویس امنیت و حوادث

امنیت مخدوش

غرب کابل دیروز شاهد سه انفجار بود؛ در پل‌خشک، در مقابل مارکت بهار سراب و در منطقه ی دهمزنگ.