سرویس امنیت و حوادث

مهمات جنگی طالبان از کجا می آید؟

راستی به این فکر کرده اید که قدرت نظامی طالبان، اسلحه، مهمات، موترهای زرهی، از کجا می آید؟ همه را پاکستان در اختیار آنها قرار میدهد؟