سرویس اقتصاد

حکومت طالبان و الفبای علم اقتصاد

کافی است کمی اقتصاد بدانی یا با علم و واقعیت اشنا باشی تا بدانی که ((بازار و اقتصاد و جامعه ،مانند طبیعت قانونمند هستند .قانون علیت و روابط حقیقی و طبیعی بر آنها حاکم است .از کسی فرمان نمی برند!