سرویس اقتصاد

میکانیزم توزیع مجدد‌

در این میان آن‌چه مشکل ساز است، نبود میکانیزم جمع‌آوری، ذخیره، منبع و فقیریابی و توزیع مجدد منابع است.