سرویس اقتصاد

طرح جامعه متخصصین و نخبگان مهاجر مقیم ایران برای نجات کشور از بحران اقتصادی

جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر مقیم ایران کلیات یک طرح اقتصادی را برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان ارائه کرده که بر اساس آن، روزانه هر شهروند کشور به مدت ۳ تا ۵ سال، حداقل ۵ تا ۱۰ دالر درآمد خواهد داشت و افغانستان از بحران اقتصادی موجود رها خواهد یافت.