سرویس اقتصاد

کاهش حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان

رسانه‌های پاکستانی به‌نقل از اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان و افغانستان (PAJCCI) گزارش دادند که حجم تجارت میان دو کشور از ۲.۵ میلیارد دالر به یک میلیارد دالر کاهش یافته است.