سرویس اقتصاد

محمود کرزی: ممنوع الخروج نشده ام!

آقای کرزی گفت که او برای تمدید اقامتش می‌خواسته به دبی برود اما وزیر عدلیه طالبان از او خواسته است که تا زمان تثبیت مالکیت شهرک عینو مینه در افغانستان بماند.