سرویس اجتماعی

برگزاری کارگاه آموزشی برای دختران محروم از آموزش در ۴ ولایت

در حالی‌که محرومیت دختران از آموزش دوساله می‌شود، نهادی زیر نام «دختران در مسیر تغییر» کارگاه آموزشی و نمایشگاه‌هایی را در مورد اهمیت و جایگاه مطالعه برای شماری از دختران محروم از آموزش در کابل و دیگر‌ ولایات برگزار کرده است.