سرویس اجتماعی

ایدئولوژی؛ لیبرالیسم و دین

ما اگر حرف از این میزنیم که دین نباید ایدئولوژیک گردد – چنانکه مدعیان روشنفکری این حرف را تکرار می کنند – آن طرف سکه را نیز باید در نظر داشته باشیم؛ اگر دین از جوامع اسلامی حذف گردد، آلترناتیف آن فقط ایدئولوژی غربی است نه اراده ای ملت های مسلمان.

بجز ایستادگی، راهی نداریم

تظاهرات جنبش‌روشنایی در نوع خودش از کم‌نظیر ترین حرکت‌های مدنی در تاریخ تظاهرات جهان‌ بود که بر اساس داعیه‌ حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه شکل گرفت.

انزوای رهبران جنبش روشنایی

جنبش‌های “تبسم” و “روشنایی” دوجنبش برخاسته از متن توده‌های محروم و رنج‌کشیده و زجردیده‌ی کشور بود که به دلیل عدم رهبری درست، به نتیجه نرسید و خواسته‌ها و مطالبات مردم بی‌پاسخ ماند.