سرویس اجتماعی

شایعه پذیری جامعه ما

متاسفانه جامعه ما علاوه براینکه پیشگیری و وقایه را رعایت نمی کنند بستر مناسب رشد شایعات نیز هستند.

یادداشتی درباره ارتکاب جنایات ضدانسانی

جهان، خصوصا افغانستان در سال ها، ماه ها وروزهای اخیر شاهد جنایات تکاهنده ضدانسانی می باشند. آخرین مورد آن کشتار هندوباوران درکابل بود، که ظاهرا گروه های افراطی مسئولیت آن را بعهده گرفته اند.

پیش بینی ۱۲ اندیشمند جهانی از دنیای پسا کرونا

بدون تردید جهان پسا کرونایی، جهانی متفاوت خواهد بود؛ جهانی که بر اثر این بیماری باید با پیامدها و تبعات متعددی روبه رو شود و به نظر می رسد، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و سیاست جهانی خواهد داشت.