سرویس اجتماعی

آزار فامیل یک نویسنده توسط طالبان

چندی قبل نامه تهدید آمیزی منسوب به کمیسیون فرهنگی طالبان در فضای مجازی منتشر شده بود که با اشاره به مقاله ای از این نویسنده در شماره ۱۵۰ هفته نامه نیمرخ، او را مرتد خوانده و تهدید به قتل کرده بودند.

الله اکبر

فریاد میلیونی “الله اکبر” هراتیان پاسخ روشن و کوبنده ای بود برای ملاهای “دین فروش” که پیش مرگ لشکر جهل و قساوت گردیده و خواهان “تسلیم” شده بودند.