سرویس اجتماعی

لطفا به شایعات توجه نکنیم

با دامن زدن به شایعات دل مردم و مهاجرین را خالی ننماییم و فشار روانی بر مردم و مهاجرین وارد نکنیم. همین یک فشار کرونایی علاوه بر مهاجرت هم کافی است. در این شرایط بحرانی همه‌ی جهان بشریت خصوصا مهاجرین نیاز به سیگنالهای مثبت دارند نه منفی.

صنعت و طبیعت

از صنعت و زندگیِ صنعتی هیچ گزیر و گریزی نیست و تنها گاه‌گاهی برای انسانِ «صنعت‌زده» فرصتِ بازگشت به طبیعت دست می‌دهد.

ویروس کرونا

کرونا و اقتدارستیزی

به نظر می‌رسد ریشه‌ی این مخالفت‌ها را باید در اقتدارستیزی، سلطه‌گریزی و مقاومت در برابر اِعمال قدرتِ حکومت و اندکی گرایش‌های آنارشیستی جستجو کرد.

اتوپیاگرایی

تا پیش از فراگیری کرونا آرمانشهرگرایی و اندیشه‌های اتوپیایی شاید یکی از احمقانه‌ترین دیدگاه‌های تاریخی‌ شناخته می‌شد.

زشتی‌ها و پلشتی‌ها

یکی از مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقیِ مسلمانان نسبت به همدیگر، توصیه به خوبی‌ها و نیکی‌ها (امرِ به معروف) و منع از بدی‌ها و زشتی‌ها (نهی از منکر) است.