سرویس اجتماعی

طالبان

چه زنانی به طالبان می پیوندند؟!

این‌که به قوت فکر کنیم زنان به گروهک‌ی چون طالبان نمی پیوندند و یا تمام زنان با حضور طالبان موافق نیستند،نگاه چندان درست و کاملی نیست، چراکه تمام زنان افغانستان همین چند بانویی که در سنگرهای مجازی مبارزه می‌کنند و یا زنانی که صاحب چوکی و قدرت شده اند و یکدهه تنها در پایتخت و ولایات بزرگ به کمک پروژه ها پلان های خود را عملیاتی کرده بودند؛ نیستند.

ما مردم هزاره دو راه بیشتر نداریم

ما مردم هزاره دو راه بیشتر نداریم. یا باید در برابر زور گویی های طالب مقاومت کرده و مردانه از سرزمین و هستی خود دفاع نمائیم. یا تسلیم شویم و زندگی همراه با ذلت و تحقیر در سایه حکومت طالب را بپذیریم.