سرویس اجتماعی

چهار زن تحصیل کرده افغانستانی موفق به کسب جایزه رناتا فونته ایتالیا شدند

اتحادیه «زنان با هم» در شهر لچه ایتالیا جایزه رناتا فونته را به چهار چهره زن مبارز و دانشگاهی افغانستان اعطا کرد. این جایزه با هدف ترویج قانون منع خشونت به افرادی داده می‌شود که با خشونت مبارزه کرده و برای برابری جنسیتی و آزادی بیان فعالیت می‌کنند.