سرویس اجتماعی

مدیر کل جدید اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی معرفی گردید

با صدور حکمی از طرف استاندار (والی) خراسان رضوی، سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی منصوب شد. جناب آقای حسین احمدی که از نیروهای بسیار توانمند و قدیمی این اداره می باشد و سالهای طولانی در سمت معاونت آن نهاد به مهاجرین افغانستانی خدمت نموده است، با حکم […]