سرویس اطلس پلاس

کشف آتش چگونه انجام گرفت؟

کشف آتش توسط انسان های اولیه از مهمترین اکتشافات درتاریخ بشر به شمار می آید | تاریخچه آتش | مهمترین دستاورد و کشف انسان های اولیه