سرویس اطلس پلاس

معنای قرمساق چیست؟

معنای قرمساق | بیشتر کسانیکه از این واژه به معنای یک فحش رایج استفاده می کنند اگر معنای دقیق این کلمه را بدانند دیگر هرگز از آن استفاده نخواهند کرد.